• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Instalimi dhe përkrahja teknike per sistemin e ujit në Mitrovica KSV /016 11658

  • Rehabiliti 14,352 m` Rrjetin e furnizimit të ujit me  HDPE  tuba dim. te nivelit Ø 560
  • Instalimi i 250 lidhjeve të shtëpive  me HDPE deri në Ø 63