• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Projektet e fundit

Duke zbatuar praktikat me të mira dhe më të avancuara me standarde ndërkombëtare kompani jon ka arritur që ti realizoj një numër te konsiderueshëm projektesh në shumë fusha te industrisë. Nga faza fillestare e planifikimit deri ne fazën përfundimtare të realizimit ne kemi qenë praktik dhe me standarde e duhura kemi përfunduar projektet në kohë ku disa nga to janë këtu më poshtë: