• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Ngrohje

Instalimi dhe lëshuarja në punë e rrejteve të ngrohjes kërkon një njohuri dhe dije të veçant, kuptim të plotë dhe përvojë praktike në projekte të tilla për të siguruar cilësi të lartë në ndërtimin e sistemeve përkatëse. Inxhinierë me përvojë ndërkombëtare dhe vendore në kompaninë tonë ndihmojnë në gjetjen e zgjidhjeve të duhura dhe janë pikënisja për planifikimin e ndërtimit dhe
menaxhimin. KWE tashmë ka zbatuar e instaluar rrjete të kogjenerimit dhe bënë mirëmbajtjën e tyre.